۴/۰۸/۱۳۹۱

316

وقتی مردم روی سنگ قبرم بنویسید: "مردی که تنها سفر کرد..."

هیچ نظری موجود نیست: